Strandskyddsdispens - ansökan

LÄS MER

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar alltså både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.

Mera information och nyttiga länkar  hittar du på kommunens webbplats nordanstig.se.

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet
Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas beslutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska lämnas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 § miljöbalken, t.ex. Naturskyddsföreningen, Friuftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln
Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna förbunden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats, där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext. www.naturvardsverket.se, sök Strandskydd.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa